Statuts pour la fabrication des draps en l’année 1477: Edition électronique

Préparation de la version électronique : Thomas Field
Conversion au standard TEI et étiquettage des verbes : Thomas Field


Source: Dejeanne, Jean-Marie. Statuts pour la fabrication des draps en l’année 1477. Bulletin de la Société Ramond 22 (1887): 7-14.

analyseverbes
  • L’édition publiée comprend un texte.

  • Toutes les occurrences de “à” ont été changées en “a” sans commentaire. Les autres changements sont signalés.

    Explication des principes d’édition


  • Les corrections et les modification sont soulignées ; une fenêtre contextuelle fournit la lecture d’origine et le nom de l’éditeur qui conseille le changement.
  • Les différentes sortes de lacunes sont indiquées par [...], et une fenêtre contextuelle fournit une explication, dans la mesure du possible.
  • Les passages qui ne sont pas en gascon sont en caractères bleus.
  • Les passages dont la lecture est incertaine sont en italiques. Les mots barrés dans le manuscrit le sont ici aussi, et les ajouts des scribes (dans les marges, par exemple) sont fournis sous forme de texte en italiques entre crochets.
  • Les chiffres dans la marge de gauche indiquent la page et la ligne dans l’édition publiée.
  • Pour mettre en évidence les verbes du texte et pour rendre visible leur analyse, cliquer le bouton “ANALYSE”.

StatDrapsBagnD.1 (original), 1435 mots
Bagnères-de-Bigorre (sud) 1477
Rédacteur = Petrum de Darrero
MS. Bagnères-de-Bigorre, A.M., liasse 12, no. 3, 1477


7, 4 Seguen se las ordenansas
7, 5 feytas per los iuratz e gardas de la
7, 6 biela de banheras a profeyt e
7, 7 utilitat e honor de la causa
7, 8 publica e deu bee commuu de tota
7, 9 la uniuersitat, sus lo
7, 10 arendament de la taula deu saget deus
7, 11 draps arendador cascun han en
7, 12 la festa de capdan, e sober los
7, 13 draps qi los tisnees texen e los
7, 14 paradoos adoban, e sober las
7, 15 fautas qui fer hi poden cascus. E
7, 16 fon feytas las ditas ordenansas
7, 17 en l’an M.CCCC.LXXVII., e lo
7, 18 segont jorn deu mees de Iener
8, 1 per la forma e maneyra anxi
8, 2 cum deius se secg.


8, 3 Tot prumer uolem e ordenan
8, 4 que los telees sian uisitatz e
8, 5 cosiratz que aian lo lonc et lo
8, 6 compliment de xvii canas per
8, 7 cascun drap. Item plus en apres
8, 8 que sian metutz en stament
8, 9 degut.


8, 10 Item mes que degun drap que
8, 11 no sia de color no se fassa en
8, 12 mendre penti de XI c, sino
8, 13 que sia de gros drap e estreyt.


8, 14 Item plus que degun drap de
8, 15 color no se fassa en mendre
8, 16 penti de XII c.


8, 17 Item mes uolem e ordenam
8, 18 que los iutges e arendadors de
8, 19 la taula e deu saget sian
8, 20 tengutz de uisitar e cosirar los
8, 21 orditees e los pentis una o II
8, 22 uegadas l’an et de fer iurar los
8, 23 tisnees que los tieran en aquet
8, 24 stament que dessus es dit.


8, 25 Item plus que los dits iutges e
8, 26 rendadors sian tengutz de
8, 27 gardar los draps deu long e deu
8, 28 conde. E se si troba crepaut
8, 29 de VI o de VIII fius, que lo tisnee
8, 30 sia condampnat per lor. E per
8, 31 cascun crepaut en II : tholozaas
9, 1 e per cascuna clara en iiii
9, 2 tholozaas.


9, 3 Item mes si troban fauta, que
9, 4 lo tisnee fausefique lo conde
9, 5 degut sens de licentia razonabla
9, 6 per los ditz iutges balhada, los
9, 7 arrendadoos sian tencutz de
9, 8 denuntiar au bayle. E los iutges de
9, 9 la prumera cort que los
9, 10 condampnen en las leys so es
9, 11 assaber V. Ss. de Morlaas entau bayle
9, 12 e V. Ss. de morlaas menhs 1 d.
9, 13 al arrendador.


9, 14 Item mes uolem e ordenam
9, 15 que si neguna persona sen
9, 16 portaba degun drap sens de licentia
9, 17 deu tisnee o deu paradoo, que
9, 18 pague V. ss de Morlaas au bayle
9, 19 et V. ss menhs 1 d. aux iutges
9, 20 de la prumera cort. E los tisnees
9, 21 e los paradoos que sian tengutz
9, 22 de reuelar aus iutges de la taula
9, 23 sus la pena de la ley desus dita.


9, 24 Item plus uolem e ordenam
9, 25 que si negun tisner ni parador,
9, 26 per menhspretz, no uole tier las
9, 27 ditas ordenansas, que los iutges
9, 28 de la prumera cort ayan poder e
9, 29 auctoritatat de ordenar de fer
9, 30 trincar romper e cremar draps,
9, 31 telees, pentis, ordidees faus e no
9, 32 degutz segont la forma dessus
9, 33 dita sens nulha contradictioo de
9, 34 aquetz de qui son; anxi cum
9, 35 per causa ordenada e per
9, 36 iudyament passada; e aquetz de qui
9, 37 seran no se puscan aperar en
9, 38 autra part.


10, 1 Item en apres uolem o
10, 2 ordenam que los iutges de la
10, 3 prumera cort puscan e aian poder e
10, 4 auctoritat de moderar e
10, 5 amologar totas aquestas causas sens
10, 6 aperar e de conuocar lo baile ni
10, 7 l’arendador, confidan e
10, 8 consideran lor leiautat e bontat e
10, 9 personna en regardan lo bee
10, 10 commu e la causa publica.


10, 11 Item mes uolem e ordenam
10, 12 que negun besii ni besia de
10, 13 Banheras e mandam en tant cum
10, 14 podem ni debem, que no fassa
10, 15 aula mescla en drap, cum es
10, 16 cardenca o reboret sic: reboxet (Dejeanne)    ni tonedis, en
10, 17 negun drap qui sia de laa prima
10, 18 en que lo saget se pause. E qui
10, 19 asso ficara ni passara que pague
10, 20 la ley desus dita e sia priuat de
10, 21 no fer drap per 1 an. E si affe
10, 22 que perga la marcadaria sino
10, 23 que sia per son uestir.


10, 24 Item plus uolem e ordenam
10, 25 que tot drap que se trobara de
10, 26 laa de Bearn que no sia plegat
10, 27 au pleg ni a la forma deus autres
10, 28 ni sagerat sino que de cera.


10, 29 Item uolem et ordenam que si
10, 30 lo arrendador fase negun pacte
10, 31 ab neguna persona que
10, 32 metossan aulas mesclas desus ditas e
10, 33 se trobaua per uertat, que los
10, 34 iutges de la prumera cort aian
10, 35 poder de condempnar lo en V s.
10, 36 morlaas au baile e V. menhs 1
10, 37 d. entaus iutges desus dits, e que
11, 1 no pusca arrendar per lo terme
11, 2 de tres ans.


11, 3 Item mes uolem e ordenam
11, 4 que cascun drap peze lo mendre
11, 5 XL liuras franquas e quitias.


11, 6 Item plus uolem e ordenam
11, 7 que si negun iutge de la dita
11, 8 cort o garda uole arrendar lo
11, 9 susdit saget, que et no sia
11, 10 assetiat mas que et proteste que et
11, 11 uol arrendar; en apres que aquet
11, 12 no sia prenut en iutyament sic: intyament (Field)  
11, 13 tocan a luy.


11, 14 Item mes uolem e ordenam sic: ordeman (Field)  
11, 15 que negun parador no prenca
11, 16 degun drap bient de defora
11, 17 tescut, sino que sia sagerat de cera
11, 18 deu saget de la biela. E qui asso
11, 19 passara que pague V s. de
11, 20 morlaas au baile et V. menhs 1 d. a
11, 21 las gardas, empero d’aquetz qui
11, 22 sian tescutz en lo quartoo.


11, 23 Item uolem e ordenam que
11, 24 negun parador no sia tengut ni
11, 25 ausart de prene negun drap qui
11, 26 no sia sagerat deu saget de la
11, 27 taula. E qui asso passara que
11, 28 pague V s. au senhor e V menhs
11, 29 1 d. aus iutges, lo tisner qui lo
11, 30 texera e lo parador qui l’adobara
11, 31 o lo recebera.


12, 1 Item mes uolem e ordenam
12, 2 que si lo parador affola lo drap
12, 3 en deguna maneyra, so es assaber
12, 4 per beladura rompedura o
12, 5 machadura, que lo drap ne valos
12, 6 menhs de XII gros mes o menhs,
12, 7 que lo parador sia tencut de
12, 8 pagar lo dampnatge a daquet de
12, 9 qui es lo drap as gardament
12, 10 deus iutges desusdits segont lo
12, 11 dampnatge; e lo dit drap affolat
12, 12 no deu estre sagerat, mas lo
12, 13 dampnatge se conegua et se
12, 14 mustre au cap deudit drap, atant
12, 15 cum lo dampnatge sera estimat
12, 16 dedens lo dit drap, e sia iutyat
12, 17 per los iutges e per lo
12, 18 arrendador, et areuelat per lor lo pretz
12, 19 e lo dampnatge entre amas las
12, 20 partidas au damnayant e au
12, 21 damnayat.


12, 22 Item uolem e ordenam que
12, 23 cascun parador iure e fassa
12, 24 segrament que aportara totz los
12, 25 draps e mieys draps que seran
12, 26 per sagerar a la taula anxi cum
12, 27 es degut e acostumat e que no
12, 28 los balhara a de qui sian entro
12, 29 per tant que sian statz uistz e
12, 30 regardatz e sageratz a la taula,
12, 31 suppausat que aquetz de qui son
12, 32 ac bolossan, sino que los draps
12, 33 fossan sens caps; e si fe lo
12, 34 contrari que pague la susdita soma.


12, 35 Item uolem e ordenam que
12, 36 duas meias pessas no s’ sic: nos (Ricketts)   apunten
12, 37 en un loc sino que sian d’una
12, 38 color e de una ualor; e qui fara
12, 39 lo contrari que pague la ley
12, 40 desus dita.


13, 1 Item uolem e ordenam que
13, 2 deguna femna no sagere negun
13, 3 drap sino que l’arrendador o
13, 4 home qui fassa segrament; e si fe
13, 5 lo contrari que sia condempnat
13, 6 a la susdita ley.


13, 7 Item uolem et ordenam que
13, 8 ses troba negun drap que aya
13, 9 fausa mustra ni fausa mescla
13, 10 que sian retengutz per los iutges
13, 11 de la prumera cort.


13, 12 Item uolem e ordenam que
13, 13 degun drap apuntat no sia
13, 14 sagerat sinoque prumer sia caneyat
13, 15 e uisitat e que apparia per saget
13, 16 de cera.


13, 17 Item uolem e ordenam que los
13, 18 draps qui i seran adobatz e lo
13, 19 paradoo los portara a la taula
13, 20 per caneiar; que ayan XII canas
13, 21 e meia e sino tira tant quant
13, 22 falhira lo saget sia pausat mes
13, 23 endarre; e si negun forat si troba
13, 24 petit ni gran que atau metix sia
13, 25 senhat au cap deu drap.


13, 26 Item uolem e ordenam que
13, 27 negun parador no sia auzart de
13, 28 cardar ni fer cardar ab cardas
13, 29 de ferr nulh drap, sus la pena de
13, 30 ester priuat de l’offici e de ester
13, 31 condempnat en la soma desus
13, 32 dita; e que los iutges lo puscan
13, 33 constrenhe de dize la uertat ab
13, 34 segrament.


13, 35 Item uolem e ordenam que los
13, 36 susditz draps no sian sageratz
13, 37 sino que sian garnitz cum esser
13, 38 deben a lor degut; so es que ayan
13, 39 tres passadas o mes; e si
13, 40 l’arrendador fe lo contrari que sia
14, 1 condampnat a conexensa deus iutges
14, 2 de la prumera cort.


14, 3 Item uolem e ordenam que
14, 4 totas aquestas causas desus
14, 5 ditas que totz iorns si puscan mete
14, 6 e estremar corregir e enmendar
14, 7 au profeyt e utilitat e honor deu
14, 8 bee commu e de la causa publica;
14, 9 e los soberditz iutges puscan
14, 10 amologar e moderar a lor plazee
14, 11 e a lor conexensa.


14, 12 Expliciunt ordinationes civile
14, 13 edite per uenerabiles sic: uencrabiles (Field)    e
14, 14 circunspectos uiros consules gardias
14, 15 iuratos et iudices prefate uille
14, 16 ad conseruandum iura communia
14, 17 et causas rei publice, scripte per
14, 18 me Petrum de Darrero, anno et
14, 19 die quibus supra.—Deo gratias.