Coutumes de Castelnau-de-Rivière-Basse: Edition électronique

Préparation de la version électronique : Thomas Field
Conversion au standard TEI et étiquettage des verbes: Thomas Field


Source: Malartic, A. Coutumes de Castelnau-de-Rivière-Basse: leur confirmation en 1309 et en 1598. Souvenir de Bigorre 8 (1888): 337-384.

analyseverbes
  • L’édition publiée comprend un texte. Larcher a copié ce document dans son Dictionnaire, apparemment à partir d’un manuscrit qu’il a examiné “chez M. de la Porte à Maubourguet”.

  • Le texte contient un certain nombre de passages incohérents, peut-être transcrits hâtivement par Larcher.

  • Explication des principes d’édition


  • Les corrections et les modification sont soulignées ; une fenêtre contextuelle fournit la lecture d’origine et le nom de l’éditeur qui conseille le changement.
  • Les différentes sortes de lacunes sont indiquées par [...], et une fenêtre contextuelle fournit une explication, dans la mesure du possible.
  • Les passages qui ne sont pas en gascon sont en caractères bleus.
  • Les passages dont la lecture est incertaine sont en italiques. Les mots barrés dans le manuscrit le sont ici aussi, et les ajouts des scribes (dans les marges, par exemple) sont fournis sous forme de texte en italiques entre crochets.
  • Les chiffres dans la marge de gauche indiquent la page et la ligne dans l’édition publiée.
  • Pour mettre en évidence les verbes du texte et pour rendre visible leur analyse, cliquer le bouton “ANALYSE”.

CoutCastelnauM.1 (copie), 3669 mots
Castelnau-de-Rivière-Basse (sud) 1309
Rédacteur = Bernad David, public notari de de Castetnau e de tota la terra d’Aribera ;
MS. Tarbes, A.D. Hautes-Pyrénées, Larcher, Dictionnaire, no.?, 18e s.


341, 5 In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.
341, 6 Amen.


341, 7 Coneguda causa sia aus presens e aux
341, 8 abiedors, que nos Bernad, per la gracie de Diu
341, 9 conte d’Armanhac de Fezensac e de Rhodez, e
341, 10 senhor de Castetnau e de tota la terra de
341, 11 Ribera, de nostra propria volontat, e a la
341, 12 supplication e requesta e pregarias dels jurats e de
342, 1 la beziau universitat de Castelnau de Ribera,
342, 2 per nos e per nostes heretz natz e a neysser,
342, 3 presens e abiedors, dam e autreyam e
342, 4 confermam los fors e las costumas aus besiis de
342, 5 Castelnau det Ribera, e a lors heretz natz e a
342, 6 neyxer, presens e abiedors per totz temps.
342, 7 Losquoals fors e costumas son aquetz que aprez s’en
342, 8 seguin.


342, 9 I. Item, for e costume es el Castetnau
342, 10 d’Aribera, que lou senhor los deu jurar sober los
342, 11 santz Evangelis, que het lor sera bon senhor e
342, 12 dret e leyau, et los tiera e los observara los
342, 13 fors et las costumes e los deffenera de totz
342, 14 maux et de totas gens a son leyau poder.


343, 1 II. Item, aprez ladicta besiau lo deu jurar
343, 2 senhoria, que seran au senhor bons e dretz e
343, 3 leyaus a lor leyau poder.


343, 4 III. Item, for e costuma ez, que lo senhor
343, 5 deu tener en temps de guerre en la tor vada de
343, 6 dias e goeyta de neitz los besiis que deben tenir
343, 7 une goeyta en la muretta de neyt e entro au
343, 8 portau.


343, 9 IV. Item, for e costume es sic: -- (Malartic)   , qu’el senhor deu
343, 10 far los portaus e los dabantaus deu castet e dar
343, 11 los ferz. Los beziis que deben far las portas de
343, 12 fust.


343, 13 V. Item, for e costume es, que si gens
344, 1 estrams entraben en la terro d’Aribera
344, 2 maliciosament, si lo senhor los vol combatre, tota la
344, 3 beziau deudiit Castelnau les tenguda de seguir
344, 4 per tres dias a lor metissa messioo.


344, 5 VI. Item, for e costuma es sic: -- (Malartic)   , que si nulh hom
344, 6 ben a Castetnau per besii este, e sera mustrat
344, 7 en besiau per besii, e aprez abera estat hun
344, 8 an e hun dio sees nulhe reclamatioo, qu’el
344, 9 deben emparar cum a bezii, et adjudar, el senhor
344, 10 defene.


344, 11 VII. Item, for e costume es sic: -- (Malartic)   , que si nulh
344, 12 castet se levaba, el senhor qui fos de la senhoria
345, 1 d’Aribera, tota la universitat lo deu seguir ab
345, 2 la lor metixa mession, dus dias.


345, 3 VIII. Item, for e costuma es, que si nulh
345, 4 hom bole edificar castet sees la voluntat del
345, 5 senhor, ladiita universitat les tenguda de seguir
345, 6 tres dias a lor metixa mession.


345, 7 IX. Item, for e costuma es, que si nulh hom
345, 8 de la begaria bedaba la punhera al beguer de
345, 9 Maseras, e que penhereys per dret tote la
345, 10 universitat lo deu seguir, e lo senhor quel deu far
345, 11 la mession.


346, 1 X. Item, for et costuma es eldiit Castelnau,
346, 2 que la universitat deudiit Castet deu tenir
346, 3 bendees al senhor major quan qui biera, la una
346, 4 vetz, la prumera neyt de paa et de bii, e carn,
346, 5 e de sibaza, si eldiit Castet na, a coneguda dels
346, 6 juratz deldiit Castet, et que deben dar etz la
346, 7 garia una mesalha de Morlaas, e que paguen
346, 8 a detz la sivaza aixi cum se bena au marquat
346, 9 communau, si eldiit Castet es. E si per
346, 10 abentura la portaban de defora, que deben
346, 11 guasanhar hun dine Morlaas del cartaroo, el senhor
346, 12 que deu mette penhs que mes balha a tot besii
346, 13 de la biela. E lo besii que l’ac deu dar a
346, 14 malhevar per cap de mez, ab fizansa de la biela, e la
346, 15 fizansa que es tenguda de pagar al cap del
346, 16 mez. E si lo senhor enlauzaba la sibaza, la
347, 1 universitat deudit Castet no deu tenir bendees
347, 2 al senhor, ne far jutyamen, ans sen deben
347, 3 autrement penherar totz aquets debers que lo
347, 4 senhor a en lor entro la fizansa aya
347, 5 pagament.


347, 6 XI. Item, for es, que quan lo senhor mayor
347, 7 biera al Castet, la justicia de la vila lo deu
347, 8 hostalar, e cascun que deben arcebe en son
347, 9 hostau dues bestias paisemment.


347, 10 XII. Item, for e costuma es, que los jurats e
347, 11 la justicia que deben cambiar totz ans, e lo
348, 1 senhor quels deu far jurar; els juratz bielhs, que
348, 2 deben elegir los juratz nabetz e la justicia.


348, 3 XIII. Item, for es e costuma, que si lo senhor
348, 4 faza nulha domana a negun besii del Castet,
348, 5 quen deu far dreyt en la man de la justicia, e
348, 6 far et suffrir jutyament: el senhor no pot tesar,
348, 7 ne s’en pot aperar en autra cort despeys que en
348, 8 la cort deldiit Castetnau sya estar jutyat; mas
348, 9 tot besii se pot bie aperar a la cort mayor
348, 10 d’Aribera.


348, 11 XIV. Item, for es, si nulh besii ez clamant d’aute
348, 12 besii, que deben enterament fermar en man de
348, 13 la justicia et suffrir jutyament; e si se vol tezar,
348, 14 que a pot far a la cort mayor d’Aribera.


349, 1 XV. Item, donam e autreyam alz pobladors,
349, 2 et alz abidors e als besiis deldiit Castelnau
349, 3 espleyt a lors obs, e a lor bestiar, los pastenhs
349, 4 e las herbes e las aigas, e los camps e los
349, 5 bosqs, et dalh e talh passatge francamens per
349, 6 tota nostra terra, et per nostres locqs, per totas
349, 7 nostras forest, e de nostres sosmes, e per totas
349, 8 nostres aiguas.


349, 9 XVI. Item, for e costuma es, que si nulh
349, 10 besii contra autre besii deldiit Castet tres arma
349, 11 iradament en la carrera deldiit Castet, si lo
350, 1 senhor ly pot probar ab jutye jurat del Castet,
350, 2 lo senhor y a v sos morlaas per ley.


350, 3 XVII. Item, for e costuma es eldiit Castet,
350, 4 que lo senhor no a ley en deguna causa sober
350, 5 besii deldiit Castet, sy om no sen clama,
350, 6 exceptat en plaga leyau o en homicidi.


350, 7 XVIII. Item, for es, que dementre quel senhor
350, 8 a guerre, los besiis del Castet deben gardar e
350, 9 deffener la villa a lor poder et far los pontz e
350, 10 las barreras, e clauza la barbacana de pau, el
350, 11 senhor, ne hom per lui ne la deu desclauza; e si
351, 1 a faze, que la deu far clausa a son cost e a sa
351, 2 mession.


351, 3 XIX. Item, for es que si degun besii del
351, 4 Castel desclauze la barbacana, qu’en proat sere
351, 5 la garda dels jurats de la villa, lo senhor y a
351, 6 cinq sos per ley.


351, 7 XX. Item, for es que si per failhence deus
351, 8 ponts lo senhor, ne nulha personna, perde
351, 9 bestia, la besiau la deu esmendar; e si lo pont
351, 10 era foradat, e que per aquet forat se perde
351, 11 bestia, lo porter lo deu esmendar per esguard
351, 12 dels juratz.


352, 1 XXI. Item, for es, que tot besi pot bene e
352, 2 cridar son bii a taret cum se bolera, e quel deu
352, 3 far cridar al messager del senhor, qu’en deu
352, 4 aber mesalha per cridar, ho mesalhada de
352, 5 bii.


352, 6 XXII. Item, for es, que lo senhor ab los
352, 7 juratz pot gardar las mesuras del bii, et si las
352, 8 troba faussas, que deu este encors lo bii del
352, 9 dosil on se vena en sus; e si aquet quel bii
352, 10 benera coneix que la mesura bengan gardar
352, 11 sy la pot podar quetz no la tenguen, no es
352, 12 tengut en ley.


353, 1 XXIII. Item, for es, que si hom mette aiga el
353, 2 bii despuixs que fos cridat, lo senhor y a cinq
353, 3 sos per ley, laque proat fos per esguard des
353, 4 jurats.


353, 5 XXIV. Item, for es, que la pancoussere deu
353, 6 gasanhar el cartaroo del froment, dus dines, el
353, 7 bren e larbarit.


353, 8 XXV. Item, for es que lo carnacier deu
353, 9 gasanhar de tota carn el sors hun dine, el
354, 1 ventre el sagi, el que no deu bene carn de troja,
354, 2 ne ab alep en son banc, que no a fassa assaber,
354, 3 e si no a faze, pagara cinq sos per ley, e que
354, 4 nulh temps no fes carn en la vila, si non s’en
354, 5 podor far bon per esgard elz juratz.


354, 6 XXVI. Item, for es, que tot besi de venda
354, 7 cridada a tot autre besii deu bene e cargar
354, 8 sober es qual sic: ql (Malartic)   ters de balha mes, e que deu he
354, 9 lo pees .xv. dias que no lac deu expleytar; e si
354, 10 a faze ne clamar s’en bol aquet de qui sera lo
354, 11 pees, lo senhor y a cinq sos per ley. Mas al cap
355, 1 dels .xv. dias que lac soba, e sinc que s’en pot
355, 2 far so bee qu’en se bolha soiog sic: soog (Malartic)   lo pees mustre
355, 3 aule ho bon, ho que la pot bene, e si mes n’abe
355, 4 que het no y abere lo plus deu arende, e si mes
355, 5 het lo deu satisfar, mas het lo deu dize que
355, 6 bene lo ba.


355, 7 XXVII. Item, for es, que si a negun besii del
355, 8 Castet faze arres tort ni forsa, los besiis deben
355, 9 aquet requerir quel fasse dret per esgard dels
355, 10 jurats del Castet, e si far no ac bole, tota la
356, 1 universitat del Castet lo deu adjudar e valer e
356, 2 deffene totz temps, e deffene e seguir per tots
356, 3 locs entro que dret lo sie pres, el dam e la
356, 4 bergonha emendade.


356, 5 XXVIII. Item, for e costuma es eldiit Castet,
356, 6 e nos ac dam, e quels ac autreyam que la
356, 7 besiau deudit Castelnau nos es tengude de dar
356, 8 en nulh temps, ne en nulha querida al senhor
356, 9 ne autre, si no que la cort-major d’Aribera ab
356, 10 lor conseilh, car etz son couz a uns deus de la
356, 11 cort-major.


356, 12 XXIX. Item, for e costuma es, que nulh
357, 1 besii de Castelnau d’Aribera no deu dar ne
357, 2 pagar peatge ne leuda en tot la contat de
357, 3 Begorra de neguna causa.


357, 4 XXX. Item, for e costuma es, quel senhor
357, 5 no deu far forssa a nulh besii de Castetnau, si a
357, 6 dret pot fermar per estar a esgarda de cort; si
357, 7 no pot fermar, que deu jurar que no pot aber
357, 8 fermansses, el senhor que lo deu prene e quel
357, 9 deu mustrar sas causas a garda dels juratz,
357, 10 entro la causa sia devezida, e que deu aber vita
357, 11 ab tota sa companha; e si arres y arriva, si
357, 12 que no mustras ester en la merce del senhor.


358, 1 XXXI. Item, for es el dict Castet qu’el
358, 2 senhor ne autra persona no deu mettre en la
358, 3 villa nulha persona, qu’enjuria ne tort aya
358, 4 feit a negun besii de la villa de gambet, ho
358, 5 de plaga, e de mort, ho de toda mainfort, si
358, 6 no que ac fez ab voluntat de quet, qui dam
358, 7 aure prez e dels juratz del Castet.


358, 8 XXXII. Item, for es que si nulh besii se
358, 9 bole partir deldiit Castet, que deu aber dia del
358, 10 senhor per .xv. dias, per portar e per trezer
358, 11 sas causas. El senhor quel deu guisar per tot
358, 12 son poder.


358, 13 XXXIII. Item, for es quel senhor ne autra
358, 14 persona no deu penherar draps de lheyt, ne
359, 1 arauba a negun besii deldit Castet per embarc
359, 2 ne per nulha cauza.


359, 3 XXXIV. Item, for e costuma es que lo
359, 4 senhor no deu prene ne liar nulh besii del
359, 5 Castelnau si dret pot formar per nulha causa,
359, 6 si no que l’agous trobat furt en maa, ho
359, 7 raubado manifest de camin, ho atau cas agos
359, 8 feyt, que pene corporau y cabos. E si lo
359, 9 senhor na bolhe dar a malebar, la besiau
359, 10 s’en deu artier totz aquets debers que al senhor
360, 1 deben far entro que la senhor lo deu
360, 2 amalhebar lo besii.


360, 3 XXXV. Item, for es, que si la companha del
360, 4 senhor a batalha ab nulh besii de Castelnau
360, 5 se lo fe plaga leyau, qu’en deu lo senhor
360, 6 pagar al plagat .cl. sos morlaas per clama, e per
360, 7 parontau .v. dines morlaas.


360, 8 XXXVI. Item, for es que tot besii del Castet
360, 9 pot mettre tot home el Castet, si dret vol
360, 10 fermar al senhor, si no que tort mafort agos feyt
360, 11 a besii o al senhor del Castet.


361, 1 XXXVII. Item, for es, que si nulh besii a
361, 2 contesta ab autre besii, si l’occit, que deu
361, 3 gessir del Castet et de la vila per tot temps, que
361, 4 no deu entrar dedens los decx, si no que ac fez
361, 5 ab volontat del senhor, e dels juratz e de la
361, 6 besiau. El senhor ne la besiau no deben far
361, 7 far los amicz, et si ferma, que deu dar al
361, 8 senhor .xv. sos per ley, a la justicia .v. sos, a
361, 9 l’heret deu mort .ccc. sos per tres mais, et
361, 10 quels gardes dels amicz, e si no ferma, que deu
361, 11 esser sus lo mort.


362, 1 XXXVIII. Item, for es, quel senhor quan
362, 2 ha leyt el Castet, que deu aber de ley simple
362, 3 tres sos et .iiij. dines de la justicia .xx. dines, de
362, 4 plaga leyau lo senhor y a .lx. sos, e de la
362, 5 justicia .v. sos, el plagat .cl. sos.


362, 6 XXXIX. Item, for e costuma es, e nos quels
362, 7 ac dam, que si los besiis de Castelnau tots o
362, 8 en partida, seguien a ban ab lo senhor o ab los
362, 9 bailes, o ab los messatgers, penherar ne neguan
362, 10 are far, lo senhor los es tengut de portar guio
362, 11 en sa terra, et los deu aboar tot so que aqui
362, 12 sera estat feyt per mandament del senhor, que
362, 13 no deben esser tengutz al senhor ne a partida.


363, 1 XL. Item, for et costuma eldiit Castet, qui a
363, 2 boueus que deu dar al porter hun cester de
363, 3 milh a la mesura communau, e qui no ha
363, 4 qu’un boeu, qu’en deu dar ung dine, e qui
363, 5 no a boeus e que aye rossis, quel deu dar
363, 6 hun dine, e tot home de paratge quel deu
363, 7 dar dines de cada carga de lenha hun tizon, de
363, 8 car sinz tizon, e que deu aber de tota baqua o
363, 9 de carnau si s’esgarra lo cap eus pees; e de tot
363, 10 home qui no sia besi, si met blat en Castet,
363, 11 que deu dar al porte de .xxx. quarteroos hun,
363, 12 de qui en sus no es tengut de dar plus, e tot
363, 13 pres que la senhor agos prees, ho besii deu
363, 14 Castet, que l’agos prez, lo porter los ac deu
364, 1 garda una neyt si l’ac livran, e lendematy qu’en
364, 2 livra al senhor.


364, 3 XLI. Item, for es eldiit Castet, e nos que’ls
364, 4 ac dam, que tot home qui prees es, si entre
364, 5 dedens lo borolh de la porte, y a son dreyt. Si
364, 6 es baro, quel deu dar detz sos morlaas al
364, 7 porter, e al torrer, .x. sos. E si es home de paratge,
364, 8 ho borges, .iiij. dines au torrer.


364, 9 XLII. Item, for es, que totas betz quel senhor
364, 10 major entra al Castetnau, la prumera neyt lo
364, 11 porter deu prene messio de despenx, a matin
364, 12 caber totas las festas annaux lo porter deu minyar
365, 1 ab lo senhor si abe tres dias, la vespre, e la
365, 2 festa e lendoma, e tant cum lo senhor minyara
365, 3 el deu garda la porta; e si bayssera de fust
365, 4 s’en perd, het lo deu esmendar; e per razon
365, 5 daquestas causas lo porter deu gardar del
365, 6 soreilh coquan entro au lebant, en maneyre
365, 7 que degun no y pusqua bie la neyt el senhor
365, 8 ny a la besiau. E lo maty quan sie dies lo
365, 9 senhor deu thie bada sus la tor, e lo dia goeyta
365, 10 el Castet.


366, 1 XLIII. Item, for es, quel senhor no approba
366, 2 en nulha causa sober nulh besi del Castet, que
366, 3 ac aguoss vist e auzit ho per enquesta del
366, 4 senhor ab los juratz.


366, 5 XLIV. Item, for es eldiit Castet, que de tota
366, 6 domana qu’el senhor o autra persona fes a tot
366, 7 besii deu Castelnau, que prumer s’en deu intrar
366, 8 per ladite cort deudiit Castetnau qual cas que
366, 9 fos ho feyt agos e de qui qu’es pot apera a la
366, 10 cort mayor d’Aribera, e asso ainxi se uze en
366, 11 la cort mayor de Arribera.


366, 12 XLV. Item, for es, que si lo senhor
366, 13 domana a tota la unviersitat de Castetnau e a la
366, 14 cort mayor d’Aribera s’en deben jutyar.


367, 1 XLVI. Item, for es que si nulh home estram
367, 2 accabat, debara a besii de Castetnau en la
367, 3 carrera, que a nulh per deute sic: -- (Malartic)   no sia punherat,
367, 4 e si la bestiau es en l’ostau de nulh besii per
367, 5 nulh deute no deu treze la bestia entro que sia
367, 6 estat conegut per juratz de la villa.


367, 7 XLVII. Item, for es que de tota terra ques
367, 8 bena el senhor, la deu hom preparar de quis
367, 9 ten, et si la vol, que la pot aber per atant qu’un
367, 10 autre, et aqui metix deu dise si la bol o no, e de
368, 1 qui en la lo besy la pot bene a qui se bolha ab
368, 2 lor capsos que pague del sol hun dine al
368, 3 senhor.


368, 4 XLVIII. Item, for es que tot home quis
368, 5 poble a Castetnau noueramens, deu este franc
368, 6 del senhor e de la besiau an e dia de talha.


368, 7 XLIX. Item, for es e nos quel ac dam, que
368, 8 totas lors terras e lors pocessions lasquales
368, 9 tenen, poscan ameliorar en totas causas, saub
368, 10 lo fiu al senhor.


368, 11 L. Item, for es que la justicia deldiit Castet
369, 1 deu estre franca de tota don de senhor e de
369, 2 besiau si no ere mi balhanur del Castet.


369, 3 LI. Item, for es, que si besii del Castetnau
369, 4 abe fermada batalha ab nulh hom d’Aribera,
369, 5 si s’en vol estrenher, que a pot far totas betz
369, 6 qu’es bolha, entro que la batalha fos jutyada
369, 7 ab .lx. sos per ley cadahun al senhor.


369, 8 LII. Item, for es, que si nulh besii se plaga
369, 9 en molii ne en forn per contenta de mole, o de
369, 10 coze, no deu dar ley. Mas si autra persona
370, 1 n’entrava deffora per arrentar si fe plaga leyau,
370, 2 la senhor y a .lx. sos per ley, e per la justicia
370, 3 .v. sos.


370, 4 LIII. Item, for es, que si nulh besii daba
370, 5 assaut a la maysoo de son besii e per forssa l’y
370, 6 entraba, si lo senhor de la maison ne fasse clam
370, 7 que sera proat per garda dels juratz, lo senhor
370, 8 de la maison y a en cada persona .xviii. sos per
370, 9 ley, el senhor mayor .lx. sos en cadahun; e si
370, 10 lo senhor de la maison se metix ne sa
370, 11 companha se deffene de dedens l’hostau e fase
370, 12 plaga, ne dobe autre dampnage, no es tengut
370, 13 de res al senhor ne a partida.


370, 14 LIV. Item, for es que si nulh besii abe mort
371, 1 autre besii, e que par son orgulh, o de amics,
371, 2 o de aber sarmasse en la villa, per cada neyt
371, 3 y a lo senhor .lx. sos per ley e per justicia .v.
371, 4 sos: e si autre larquehe en son hostau, en
371, 5 aquet lo senhor a .lx. sos per cada neyt.


371, 6 LV. Item, for es, e nos quels ac dam e quels
371, 7 ac autreyam, quels besiis de Castetnau puscan
371, 8 probar ab lor metix totas lors terras e lors
371, 9 pocessions, e lors heretatz, e lors termes et lors decxs.


372, 1 LVI. Item for e costuma es, e nos quels ac
372, 2 dam a tot besii estatjant a Castelnau puscan
372, 3 cassar e pescar ab de lor profieyt.


372, 4 LVII. Item, for es, e nos quels ac dam, que
372, 5 nul besii no sia tengut de anar en ost nulh
372, 6 temps, exceptat lo cas dessus diit.


372, 7 LVIII. Item, for es, que la cort de Castetnau
372, 8 se deu manaa per tres dies o per nau dias. E
372, 9 si besii del Castet y es manaat per clam, si falh
372, 10 al prumer man, lo senhor y a .iii. sos e .iiii. dines
372, 11 per ley e par justicia .xx. dines: e si falh al
373, 1 segond man per la metixa causa, paga la ley,
373, 2 e si falh al tres mans, lo senhor y a .lx. sos per
373, 3 ley e per justicia .v. sos. El besii quan es
373, 4 mandat a tort, deu aber dia deu soreih levant entro
373, 5 au coquan.


373, 6 LIX. Item, for es, que de frutz de terra ni de
373, 7 cap d’home, no se de hom jutyar per baile, ne
373, 8 en sa maa, si no per dabant la senhor mayor,
373, 9 a per aute que lo senhor ac agos comes quan
373, 10 fos absent.


374, 1 LX. Item for es, que las attentatz e las
374, 2 padoenssas que nos abem dadas e confirmadas
374, 3 auz besiis deudiit Castetnau aixi cum dessus
374, 4 part es diit, entenan a dize per tot atant cum
374, 5 es dedens los termes de la terra d’Aribera, e totz
374, 6 nostres sosmes, e asso estar e ybern e totz temps
374, 7 de l’an.


374, 8 LXI. Item, e nos suberdiit Bernad, conte
374, 9 d’Armanhac, bolem et autrayam, que totz
374, 10 autres domanas et querelhas, que fussan o venir
374, 11 podessan alz besiis o besias del Castetnau, que
374, 12 assi non sian escriutas ne specificadas, que sian
374, 13 jutyat e conegut per los juratz del Castetnau.
374, 14 E nos dabantdiit Bernad, conte, totas aquestas
374, 15 causas dessus-ditas confermam e autreyam; e
374, 16 bolem que ayan fermessa e valor per totz temps;
375, 1 e que per assy ac tengant e que ag abem jurat
375, 2 sus los quoate santz Evangelis de Diu tocats
375, 3 e baisatz corporalment. E per mayor fermessa,
375, 4 nos abem sagerada la present carta de nostre
375, 5 propri saget enpendent.


375, 6 Dassa son testimonis mossen N’Amaniu, per
375, 7 la gracia de Diu arcebesque d’Aux; mossen En
375, 8 Rotge d’Armanhac, arcediaque mayor d’Agen;
375, 9 mossen N’Arnaut de Barbasaa, Titbaud de
375, 10 Peyrussa, Bernad de Pardeilha, mossen
375, 11 N’Arnaud de Sent Grieda, mossen En Joan de
375, 12 Fagedet, mossen En Fortane de Gotz, mosssen
375, 13 En Johan de Lafitola, juratz de la cort mayor
375, 14 d’Aribera, En Pelegri de Genos, abat de Tasca,
375, 15 mossen En Galhard, prior. E jo, Bernad David,
376, 1 public notari de de Castetnau e de tota la
376, 2 terra d’Aribera, qui ab voluntat e ab autrey
376, 3 deldiit mossenhor Bernad, conte d’Armagnac,
376, 4 e de tota la beziau de Castetnau, aqueste carte
376, 5 retengu e y pause mon senhau acostumat.


376, 6 Asso fo feyt al Castetnau d’Aribera, lo 6.o
376, 7 jorn del mes de nobembre, anno Domini
376, 8 .m.ccc.ix.o, senhoreyant en la terra
376, 9 d’Aribera lo soberdit Bernad, conte d’Armanhac.